yestem, teksty z listopada 2015 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

wyrze­kamy się części ro­zumu i uczuć
a zastępu­jemy to krze­mowy­mi protezami
al­bo całko­witą fikcją
lep­szą od rzeczywistości
bo po­noć nieśmiertelną
dopieszczoną
fa­raonom na­wet nie śniły się
ta­kie piramidy
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 listopada 2015, 21:41

tkają mis­ternie twoją przyszłość
z tru­dem zszy­wając ko­niec z końcem
a ty trwo­nisz to wszystko
by po­tem wyp­ru­wać so­bie żyły
dla ko­ron­ko­wej przyszłości
two­jego dziecka
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 listopada 2015, 21:40

gdy­bym kochał siłą trzech serc
tu­lił mocą ośmiu ramion
zno­sił naj­większe ciśnienie

i tak byłbym dla niej tyl­ko mięczakiem
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 listopada 2015, 00:24

wdo­wa w mo­hero­wej ko­ronie dźwi­ga ciężką skarbonę
wrzu­cają po sreb­rni­ku zad­ba­ne dłonie
i po piąta­ku te zniszczone
a on wrzu­cił por­tfel cały
do­kumen­ty trzech nieruchomości
i od mer­ce­desa kluczyki
zdu­mione twarze w kościele przemienienia
z przy­kutym do skar­bo­ny wzrokiem
nie dos­trzegły człowieka
w ho­mosek­sualiście z uk­rytą koloratką
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 listopada 2015, 14:36

ma­low­niczy zachód słońca
pod­niósł wzrok grze­biącym w ziemi
by nie mog­li pat­rzeć
na tan­detny blichtr kiczo­watych lampek
- na­puchnięty oga­rek dla śmierci
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 listopada 2015, 22:58
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]