yestem, teksty z listopada 2015 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

wyrze­kamy się części ro­zumu i uczuć
a zastępu­jemy to krze­mowy­mi protezami
al­bo całko­witą fikcją
lep­szą od rzeczywistości
bo po­noć nieśmiertelną
dopieszczoną
fa­raonom na­wet nie śniły się
ta­kie piramidy
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 listopada 2015, 22:41

tkają mis­ternie twoją przyszłość
z tru­dem zszy­wając ko­niec z końcem
a ty trwo­nisz to wszystko
by po­tem wyp­ru­wać so­bie żyły
dla ko­ron­ko­wej przyszłości
two­jego dziecka
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 listopada 2015, 22:40

gdy­bym kochał siłą trzech serc
tu­lił mocą ośmiu ramion
zno­sił naj­większe ciśnienie

i tak byłbym dla niej tyl­ko mięczakiem
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 listopada 2015, 01:24

wdo­wa w mo­hero­wej ko­ronie dźwi­ga ciężką skarbonę
wrzu­cają po sreb­rni­ku zad­ba­ne dłonie
i po piąta­ku te zniszczone
a on wrzu­cił por­tfel cały
do­kumen­ty trzech nieruchomości
i od mer­ce­desa kluczyki
zdu­mione twarze w kościele przemienienia
z przy­kutym do skar­bo­ny wzrokiem
nie dos­trzegły człowieka
w ho­mosek­sualiście z uk­rytą koloratką
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 listopada 2015, 15:36

ma­low­niczy zachód słońca
pod­niósł wzrok grze­biącym w ziemi
by nie mog­li pat­rzeć
na tan­detny blichtr kiczo­watych lampek
- na­puchnięty oga­rek dla śmierci
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 listopada 2015, 23:58
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]