yestem, teksty z listopada 2014 roku

4 teksty z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

co - mi - das
zło - to
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 listopada 2014, 23:55

czuła wszystko
jak ciem­na ziemia w której wszys­cy sieją
ale zbierać nikt nie chce

nie da­li jej wody
zachmurzo­ne niebo też się wahało

zadrżał olimp i zniknęła w jas­nej blas­ku góry

jed­ni opo­wiada­li że poszła do nieba
a in­ni że to była kara

a może to ona pioru­nem niebu twarz rozcięła
i w deszczu się schowała
przed piekłem
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 listopada 2014, 14:24

nie zaz­drościł zwierzętom os­trości zmysłów
nie zaz­drościła kwiatom urody
pat­rzy­li gorzki­mi oczy­ma na przytulonych
pod szczęśliwą sosną

miała ich dość
rzu­ciła im pod no­gi szyszkę
jedną

nie wiem jak to się stało
że stojąc całe ki­lomet­ry od siebie
zderzy­li się schy­lając po nią
niemądry­mi sercami
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 listopada 2014, 14:36

był is­kierką nadziei
był płomy­kiem radości
był miłości ogniem

zos­tał z-niczem
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 listopada 2014, 13:25
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 17:01yestem sko­men­to­wał tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 16:49yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 13:57kati75 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]