yestem, teksty z listopada 2013 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

pośród lus­ter niewiary
stłukła miłość
swoją twarz
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 listopada 2013, 11:40

ciemną nocą się zakradła
przyszła
zi­ma nieproszona
nie od mro­zu pękł jed­nak księżyc
cza­sem tak wy­je do niego serce
roz­paczli­wie ra­tując w sobie
relikwie
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 listopada 2013, 01:05

R...
za­biegają o nią od dziecka
lecz to fik­cja okłamująca naiw­nych
a le­ni uwal­niająca od tru­du myślenia
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 listopada 2013, 01:04

cho­wamy kom­plek­sy w ciem­ności
ze strachu przed bra­kiem miłości
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 24 listopada 2013, 01:04

oglądasz twarze bez masek
bez makijażu
bez fałszy­wych uśmiechów
z ro­sy łez wy­cis­kasz mgłę
do ciebie wyją ser­ca z bólu
i ze szczęścia
widzisz prawdę i sny czytasz
zim­ny podglądaczu
a jes­teś tyl­ko bla­dym odbiciem
praw­dzi­wego życia
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 listopada 2013, 13:24

nie po­wie­działa mu
że pi­jany wu­jek uk­radł jej dzieciństwo
że do dziś niena­widzi nocy
bała się zgu­bić bi­let do nieba
na pew­no by te­go nie zrozumiał
ja­koś to będzie
po­kona ten wstręt
prze­cież go kocha
pan­na młoda w cier­niowym welonie
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 listopada 2013, 10:34

no­cy zasłona pękła i jas­no się stało
kwiaty i mo­tyle swej brzy­doty się wstydzą
kiedy słońca po­ran­ne pro­mienie JĄ widzą
a ONA rzęs kur­tynę spuściła nieśmiało
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 listopada 2013, 12:51

kur­czo­wo za­ciścięte pal­ce
na sza­lone­go świata grzywie
szybciej
szybciej
co­raz szybciej
tra­tując życie in­nych mrówek
galopujemy
śmier­ci na spotkanie
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 listopada 2013, 11:34

nad gro­bem mat­ki stanęła
bo ta­ki dzień w roku
zer­kała na po­mar­szczo­ne twarze
na ubiory war­te mniej
niż jej jed­na rękawiczka
nie myślała o matce
która w bie­dzie od­dała życie
ani o swo­jej córce
która na życie nie zasłużyła
przyg­niotła te tematy
ka­mien­nym pom­ni­kiem naiwności
za­paliła diabłu ogarek
naj­droższy na całym cmentarzu
i poszła

tyl­ko wiatr niósł wyjątko­wo żywe prośby
o życie dla mar­twej córki
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 listopada 2013, 10:46

brak czasu
brak zainteresowania
brak współczucia
brak pieniędzy
brak pracy
brak zdrowia
brak życzliwości
brak uczciwości
brak kultury
brak wstydu
brak pokory
brak rozsądku
brak wiedzy
brak talentu
brak porządku
brak spokoju

brak wiary nadziei i miłości

wyb­ra­kowa­ne życie po­tomków bra­kujące­go ogniwa
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 listopada 2013, 11:10
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]