yestem, teksty z listopada 2012 roku

9 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

nietak­tem byłoby wy­magać, by na prośbę ktoś biegł co żywo
lecz cza­sem dob­rze też dla niego by ruszył dupę swą leniwąMyśl de­dyko­wana... ta oso­ba wie, ko­mu. :) 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 listopada 2012, 23:15

pękła skała i wpadło światło do lochów zatęchłych
dziw­ny znak wy­paliło na czo­le skazańca
oczy ot­worzył a piekło w nich zapłonęło
wyszedł na zewnątrz i do­siadł og­niste­go rumaka
pędził a za nim niena­wiść żni­wo zbierała
nag­le błysk niebo roz­darł i ko­nia oślepił
spadł jeździec i za­ciśnięte zęby ag­resji pogubił
znów świat przed końcem uratował
błys­kający to­tem przyd­rożnej chciwości
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 listopada 2012, 10:41

przynieślibestiidziewictuzinwofierze
niedzielnirycerze
niebógniehonorstrachnimikierowałwyznalicholerze
dygotalibezmyślniebełkoczącpacierze
nacieszyłswepalcepotwórzanudzonyszczerze
pękającichgłowyjakfoliowebąbelkiigniotącpancerze
rozgoniłdziewicfałszywychstadodarowanewzłejwierze
niedałsięoszukaćznówzjeochydnąwegetariańskąwieczerzę
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 listopada 2012, 18:26

przyk­rył chmu­rami oczy niezbadane
mil­cze­niem zmro­ził płatków nieśmiałość
wyk­rzy­wił smut­kiem usta
a uśmiech przegonił
udławił słowa wyczekiwane
a w gęstej mgle uto­pił zaufanie

zbłąka­ny chłód listopadowy
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 listopada 2012, 11:12

mar­ność pod wiel­kim liściem się chowa 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 listopada 2012, 10:56

przy­był don try­kot do kra­ju dzikiego
w rozmówki zer­knął widząc stajennego
- ge­rem­ka upoić, ko­niu dać ow­si.. ow­si­ka... ow­si... od­ro.. ko­nia odrobaczić
par­kingo­wy po­dał mu kwitek
- nie ob­rażaj mnie cha­mie, ry­cerz nie przyj­mie od ciebie
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 listopada 2012, 14:59

leży w kałuży krwi niewinnej
pośród trupów dzieci, ko­biet, starców
wokół tyl­ko zgliszcza i śmierć
próbu­je uk­ryć wstyd, skom­ple­tować po­dartą bieliznę
jak mogła być ta­ka naiw­na?
spogląda na ten swój śmie­szny, połama­ny miecz
ona - sym­bol siły, mądrości i piękna
zgwałco­na przez chci­wych te­go świata
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 listopada 2012, 10:59

wspom­nienia rzu­cają cza­sem pod wiatr 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 listopada 2012, 12:33

tak bar­dzo prze­cież się starałem
w po­cie czoła pracowałem
jadłem skromnie
no...trochę piłem
cza­sem uk­radłem to, czy owo
może tam ko­goś też skrzywdziłem
może ktoś płakał no­cy kilka
lecz taką wil­czą mam na­turę
to nie jest prze­cież mo­ja wina
ona
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 listopada 2012, 12:20
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]