yestem, teksty z listopada 2011 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Po smoczych łus­kach miecz się ześliznął,
ściął głowę gier­mka, który wal­czył gołymi ręko­ma
i prze­bił dziewicę u stóp ry­cerza płaczącą.
Spoj­rzałem na szcze­rozłotą zbroję i...

Z ob­rzydze­niem od­gryzłem za­kuty łeb.
 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 listopada 2011, 14:07

Pra­cować po­nad siły,
Zre­zyg­no­wać z przy­jem­ności, z przyjaciół,
Kłamać, pod­sta­wiać in­nym nogę,
Wy­bielać czar­ne i pluć na białe,
Za­nied­bać naj­bliższych i włas­ne zdrowie,
Za­dawać cier­pienie i mordować...
Wszys­tko... dla pieniędzy.
A ile pot­ra­fimy dla praw­dzi­wej miłości?
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 12 listopada 2011, 12:37

By przet­rwać na tym świecie,
by docho­wać się potomstwa,
żeby móc nor­malnie żyć
muszę in­nym krew wypijać...

Nie py­taj, nie mam pojęcia, po co są komary.
 

myśl
zebrała 41 fiszek • 11 listopada 2011, 09:12

- Dam ci za nią ziemię w krainie miodem płynącej...?
Sypnę złotem i sreb­rem, że udźwignąć nie zdołasz...?
Dam zaszczy­ty, ty­tuły i tłum wier­nych Piętaszków...?
Cze­go za­tem prag­niesz, bo wiesz, że wszys­tko dać mogę?

- Skomlisz
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 listopada 2011, 13:36

- Ja jes­tem lep­sza, żyłam skromnie,
Czas mi mi­jał na modłach...

- Nie na­kar­miłaś głodnego.
Piekło. Enter.

- Ona jest lep­sza. Ja nie żyłam skromnie...
Cza­sem spłuka­nym da­wałam darmówki...
Piot­rek, co oz­nacza niebies­ki ekran?
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 listopada 2011, 09:10

Wpadł cho­ry szczur do świętej studni
Zat­rutą wodę dzieciom siłą dano,
Choć wca­le pić nie chciały,
Jak gdy­by Ktoś im szep­tał prawdę

W spróchniałym, sta­rym drzewie
Umierał trędo­waty ro­bak z bagien
W pob­liżu dzieci ba­wiły się
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 listopada 2011, 10:08

Mas­ka zak­ryła twą wrażliwość
Za pa­rawa­nem wstyd pozostał
Ma­gia i ta­lent za kurtyną
A za ko­tarą smak się skrył
Lecz co uk­ry­te za milczeniem?
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 listopada 2011, 00:01

Miłość? Połączyła nas chemia.
Na tym sa­mym, szpi­tal­nym oddziale...
 

myśl
zebrała 85 fiszek • 1 listopada 2011, 00:14
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]