yestem, teksty z lipca 2018 roku

4 teksty z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

kuros

zniewa­lająca maśla­ność twoich oczu
i ten bez­czel­ny uśmiech
który mówi wszystko
a jed­nak bez­li­tośnie milczy

jak możesz tak mnie torturować?
zrób coś!
bo w końcu rzucę się na kogokolwiek

roz­pi­nam dekolt
roz­chy­lam uda
może nie jes­tem dość powabna?
a może to ty jes­teś ja­kiś inny?

w końcu wybuchnę
i łechtaczką prze­biję twe
ka­mien­ne serce
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lipca 2018, 23:26

żąda­my wiel­kich cudów
od rodziców
od rządzących
od podwładnych
od dzieci
od bogów

a śle­pi jes­teśmy na te małe
którym nie da­ne urosnąć
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2018, 12:39

przykrótka his­to­ria miłości

je­go oczy
zniewa­lający uśmiech
ten tors
wszys­tkie go pożerały wzrokiem
a on spoj­rzał na mnie
miałam ochotę się na niego rzucić
zgwałcić
wyr­wać mu serce
by było tyl­ko moje

bałam się
a jeśli mu się nie spodobam
co on sobie
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lipca 2018, 14:27

cisza

uz­na­li że nie istniejesz
bo czy mogłeś się pomylić
gasząc światło poranka
bez żadnego
przepraszam?
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 lipca 2018, 20:16
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:51yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]

wczoraj, 19:50yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

wczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st człowiek, który twier­dzi, że [...]

wczoraj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st chyba naj­smut­niej­si są ci którzy [...]

wczoraj, 19:41yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

wczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Reca he­ca koło pieca [...]

wczoraj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 17:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bycie dob­rym nie wno­si [...]

wczoraj, 17:13yestem sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]