yestem, teksty z lipca 2017 roku

7 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

żyję
to tyl­ko mo­ja
mar­twa natura
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 lipca 2017, 03:43

nim wy­toczysz ciężkie działa
po­całun­ku pół daj mała
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 lipca 2017, 03:57

oszu­kała rodziców
że jest wspa­niałym dzieckiem
ra­dos­nym i wyjątkowym

oszu­kała nauczycieli
że jest zdolna
pra­cowi­ta i kocha wiedzę

oszu­kała chłopaka
że jest piękna
je­dyna na świecie
i war­ta naj­cenniej­szych skarbów

oszu­kała dzieci
że jest naj­lep­szą matką na świecie
spra­wied­liwą mądrą i kochającą
i że
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2017, 02:48

czar­na i gorzka
sa­mot­ność pi­ta z rana
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 lipca 2017, 10:44

usiadł na przewróco­nym drzewie
podzi­wiał bar­wy słoneczne­go dnia
na ra­mieniu przy­cupnął mu motyl

nie zauważył jej
sie­działa z dru­giej stro­ny pnia
lu­biła to miejsce
piękne i spokojne

kto ma rację?
le­karz który da­je mu miesiąc
czy wróżka obiecująca długie i szczęśli­we życie?

ktoś nag­le szepnął że to drze­wo
mieli wy­ciąć w zeszłym roku
a na­dal rośnie

od­wrócił głowę i zobaczył
uśmiech piękniej­szy niż skrzydła motyla
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 lipca 2017, 00:28

po północy
jes­tem uro­cy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 lipca 2017, 02:18

mam długi
to nie przechwałki
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lipca 2017, 22:39
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]