yestem, teksty z lipca 2016 roku

6 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

cza­sami po­kusa ni­by nielicha
go­ryczą wy­pełnia czaszę kielichawpadło do głowy u ~cza­semżyję :) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 lipca 2016, 16:42

wiel­kości nie mie­rzy się centymetrami
czy wy­pada mówić do yorka
- prezesie?
 

myśl dnia z 24 lipca 2016 roku
zebrała 23 fiszki • 22 lipca 2016, 22:13

tam gdzie rodzi się co­raz mniej dzieci
gdzie życie jest war­tością bezcenną
a dob­ro dziec­ka cza­sami gra­niczy z obłędem
ktoś pod­rzu­cił na plaży
"ko­nia trojańskiego"
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 lipca 2016, 22:26

stały się dla is­la­mistów wro­giem nu­mer jeden
poz­ba­wiają ich obieca­nego szczęścia w niebie
pożeracze wszys­tkich hurys
smoki
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 lipca 2016, 20:35

ty­le ra­dości w życiu listonosza
że cza­sem tra­fi do cudze­go kosza
ty­le jest szczęścia w życiu kominiarza
że cza­sem je­mu także się przydarza
bar­wności w życiu po­lity­ka tyle
że w naj­czar­niej­sze kłam­stwo wierzą mu 
przez chwilę
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 lipca 2016, 17:48

tyl­ko niez­wykły człowiek
pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie
z zam­knięty­mi oczamita­kiej jed­nej wyjątko­wej :) 

myśl
zebrała 51 fiszek • 3 lipca 2016, 11:08
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 17:01yestem sko­men­to­wał tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 16:49yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 13:57kati75 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]