yestem, teksty z lipca 2014 roku

4 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

chwy­cił ją mocno
skrępował
łap­czy­wie ssał jej wnętrze
pragnął poczuć coś z serca
z serca...
po chwi­li już wiedział
to wszys­tko
to wszys­tko z biedronki
z biedronki...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lipca 2014, 17:47

a jeśli to tyl­ko sztu­ka ludowa
gru­bo ciosa­na święta lipka
tra­dyc­ja in­styn­ktem pod­piera­na
w chaosie za­topione życie...
jeśli to tyl­ko wszys­tko bajki
ma­gią niewie­dza tłumaczona
dziecin­na uf­ność w to że jesteś
bo bez miłości wszys­tko nic nie warte...

prze­siadła się na inną ławkę
widząc sza­leństwo w mym spoj­rze­niu
ko­bieta z dziec­kiem do mnie uśmiechniętym
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lipca 2014, 20:43

niełat­wo namówić wiatr w oczy
by dmuchał nam w żagiel
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 lipca 2014, 22:05

gdzie dwóch lub trzech trwa w imię jego
tam ja też wśród nich szu­kam swego
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 lipca 2014, 22:46
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]