yestem, teksty z lipca 2013 roku

9 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

po­wiesi­li mnie
cóż im byłam winna?
włas­ne bru­dy mną wycierają
wiszę dławiona smro­dem niesprawiedliwości

niewin­na RP*
*Rol­ka Papieru
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 lipca 2013, 14:30

spo­dobała mu się
mrużył oczy
stu­lił uszy
uśmie­chał się os­trożnie
żeby zęba­mi czar­nej ow­cy nie spłoszyć

spo­dobał jej się
może dla­tego dys­kret­nie
pod łóżko
kopnęła szczątki
in­ne­go wilka
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 lipca 2013, 00:31

ona i on pod niebem gwieździstym
czas się zatrzymał
tyl­ko świer­szcze cykają
ona głaszcze je­go twarz
on podzi­wia gwiaz­dy w jej oczach:
- Wiel­ka Niedźwiedzica...

trzasnął pysk i nie chciała go już znać
de­likat­nie puszys­ta dziewczyna
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 lipca 2013, 12:21

obok torów
ścieżka za­wiła pośród nie­szlachet­nej zieleni
na ław­ce sie­dzi pa­ra o mar­twych oczach
i twarzach bar­wy kwaśnej gle­by
on obej­mu­je ją czu­le
ona coś bełkocze
wiatr roz­wiewa opa­ry alkoholu

dwóch ro­bot­ników roz­ma­wia przy piwie
usied­li na kawałku
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 lipca 2013, 23:00

mat­ki us­ta­liły na rybach
że ich dzieci się pobiorą
założą nor­malną rodzinę
połączą majątki
adop­tują dzieci

opiły przyszłe szczęście
spa­kowały wędki
i wróciły do domu

ale oni nie chcieli
obaj by­li ja­cyś inni
oczy im og­niem rozbłyskały
na wi­dok kobiety
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 lipca 2013, 11:00

ŁAMA-GA

skoczył wzwyż
złamał rękę

skoczył w dół
złamał nogę

skoczył w bok
złamał ko­muś serce
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 lipca 2013, 10:30

kochał śpiew sza­ry słowik
cie­szył go uśmiech każde­go dzioba

przy­kuły go łańcuchem do drze­wa wrony
by kru­kowi śpiewał
przy goleniu

głuchy kruk gdzieś miał je­go śpiew
ale wi­dok łańcuchów czy­nił go szczęśliwym

błysnęło
jas­trzębie szpo­ny zer­wały łańcuch i wbiły się
w tłus­te­go kruka

czy to głód zdecydował
czy może jas­trząb był
muzykalny?
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 lipca 2013, 00:50

z prze­kor­nym uśmie­chem
przy­miera głodem sztyw­ny kark
cho­ruje ko­lano nieugięte
pośród na twarz i pysk upadłych
wyz­nawców fe­nic­kiego boga
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 lipca 2013, 12:31

klęska urodzaju
złapałem dzi­siaj wszystkie
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 lipca 2013, 11:31
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]