yestem, teksty z lipca 2012 roku

2 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

w sak­ralnym zgiełku jaskółka zabłąkana
pus­tostan za­nied­ba­ny zamieszkała
czy zdoła uchro­nić nadzieję
przed obłudą i chci­wością świata?
mil­cze­niem roz­paczli­wie uwagę oczu małych odwraca
od ha­bitów łopo­tu na złotej rurze roztańczonych
i tyl­ko zdechłego szczu­ra wzrok
niemądrze zaz­drości praw­dzi­wego szczęścia
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lipca 2012, 12:29

na północ­nej półkuli
pół kęsu
od­dechu połówka
w półśnie
pół na jawie
z połową wolności
w dro­gi połowie
ja­kiś półgłówek prag­nie
całości
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lipca 2012, 02:05
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]