yestem, teksty z lipca 2012 roku

2 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

w sak­ralnym zgiełku jaskółka zabłąkana
pus­tostan za­nied­ba­ny zamieszkała
czy zdoła uchro­nić nadzieję
przed obłudą i chci­wością świata?
mil­cze­niem roz­paczli­wie uwagę oczu małych odwraca
od ha­bitów łopo­tu na złotej rurze roztańczonych
i tyl­ko zdechłego szczu­ra wzrok
niemądrze zaz­drości praw­dzi­wego szczęścia
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lipca 2012, 10:29

na północ­nej półkuli
pół kęsu
od­dechu połówka
w półśnie
pół na jawie
z połową wolności
w dro­gi połowie
ja­kiś półgłówek prag­nie
całości
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lipca 2012, 00:05
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]