yestem, teksty z lipca 2012 roku

2 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

w sak­ralnym zgiełku jaskółka zabłąkana
pus­tostan za­nied­ba­ny zamieszkała
czy zdoła uchro­nić nadzieję
przed obłudą i chci­wością świata?
mil­cze­niem roz­paczli­wie uwagę oczu małych odwraca
od ha­bitów łopo­tu na złotej rurze roztańczonych
i tyl­ko zdechłego szczu­ra wzrok
niemądrze zaz­drości praw­dzi­wego szczęścia
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lipca 2012, 10:29

na północ­nej półkuli
pół kęsu
od­dechu połówka
w półśnie
pół na jawie
z połową wolności
w dro­gi połowie
ja­kiś półgłówek prag­nie
całości
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lipca 2012, 00:05
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]