yestem, teksty z lipca 2011 roku

5 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

O garść pia­chu, zak­rwa­wiony ka­mień wal­czą tysiąclecia
dep­cząc przy tym serc kwiaty ma­tek łza­mi podlewane.
A swą złość, głupotę i pychę w złote, święte sza­ty stroją.
To nie z nieba żar jest obłędu po­wodem, choć piekło z góry na nich spa­da.
Ser­ca z ka­mienia żela­zem w piach obracane...
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 lipca 2011, 11:48

Zmęcze­nie, brak zro­zumienia, ner­wy, iry­tac­ja,
syk węża i słów pej­cze ser­ca rozrywają.
Wiel­ki wy­buch! To nie początek, to nie inicjacja.
Opa­da kurz krwi czar­ne pla­my przykrywając...
Ja­każ is­kier­ka ka­tak­lizm ten spowodowała?
Nie byłoby ek­sploz­ji, gdy­by była is­kra, choćby mała...
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 lipca 2011, 23:30

Bez strachu,
bez bólu,
bez uśmiechu,
bez miłości...

bez sensu...
 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 lipca 2011, 00:21

Zo­baczyłem go na skra­ju przepaści.
To nie strach miał w oczach, lecz gniew...
przez bezsilność...
Anioł z gołębi­mi skrzydłami.
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 lipca 2011, 14:00

Uza­leżnienie od dzwonka...
Dzwo­ni? Nie, to tyl­ko ktoś chce mi sprze­dać coś bez wartości...
Dzwo­ni? Nie, to tyl­ko ktoś chce mi ofiaro­wać swo­je kłopoty...
Dwo­ni? Nie, to tyl­ko krop­le dzwo­nią o parapet...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 lipca 2011, 20:01
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 17:01yestem sko­men­to­wał tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 16:49yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 13:57kati75 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]