yestem, teksty z kwietnia 2016 roku

11 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

nocą sa­mot­ność bo­li bardziej
bo gdy cisza noc­na zapada
słychać bi­cie ser­ca sąsiada
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 kwietnia 2016, 02:13

na łóżkach polowych
na kocykach
leżą
po­zawi­jane w brud­ne gazety
ner­ki płuca szpik trzus­tki wątroby

ce­ny do negocjacji

w błocie tkwi serce
bez ceny
zapomniane
niechciane

pośród ro­ju much przechadzają się
w złotolśniących szatach
po­ten­cjal­ni nabywcy
dobroczyńcy

to oni ra­tują bied­nych od głodo­wej śmierci
a za­możnym ofe­rują nadzieję
al­bo niebo na ziemi

ktoś im się przygląda
i nie może dos­trzec podobieństwa
pod­no­si tyl­ko po­dep­ta­ne ser­ce z błota
i wa­ha się
czy nie wysłać już sy­na na wycieczkę...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 kwietnia 2016, 19:23

*******

by­wa że tkwi­my w egoiz­mie jak zim­ne kamienie
lecz po­tem ser­ca roz­miękcza mok­rookie sumienie
cza­sem trwa­my jak jas­norzew­skie niemo­wy w altanie
na słowi­ka cze­kając niecier­pli­wie zmiłowanie
lecz jest coś war­te po­pełnienia naj­cięższe­go grzechu
sam nie wiem ale wszys­tko bled­nie przy Twoim uśmiechu
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 kwietnia 2016, 23:06

bo­les­na i przyk­ra byłaby nasza głupota
gdy­by uro­ku w niej nie od­kryła ślepota
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 kwietnia 2016, 01:50

gdy jes­teś daleko
za­myka się wieko
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2016, 19:55

wy­cięła mi serce
na pniu
bez ser­ca kobieta
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 kwietnia 2016, 14:30

na mok­rym chod­ni­ku zim­ne ciało
zwłokom ko­biety przy­pat­rują się specjaliści
coś za­pisują
ro­bią zdjęcia
po­bierają próbki
ktoś zbyt dosłow­nie rozumiał
za­bija­nie nudy...
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 kwietnia 2016, 00:48

w skle­pie z drobiem
ku­pił i przyszy­wa ukradkiem
swo­je stra­cił
przez piekiel­nie piękną dziewczynę
anioł nie mężczyzna
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 kwietnia 2016, 00:53

bez niej dni zgrzy­tały szarością
te­raz poz­nała praw­dziwą głębię czerni
wy­ciągnęła nie­szczerą miłość
z lombardu
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2016, 01:33

lecą bociany
co dru­gi wart 500 złotych
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 kwietnia 2016, 22:36
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]