yestem, teksty z kwietnia 2015 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

śle­pa miłość wie­dzie ślepą uliczką 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 kwietnia 2015, 02:14

prała sy­nowi koszulę
żeby miał czystą
może wróci
trzeźwy
bez prochów i broni
może dziś ni­kogo nie zabije

wy­ważyli drzwi
wpad­li z karabinami
rzu­cili ją na podłogę
skuli

zos­ta­wili bałagan
i uk­radli
koszulę

wstała
pod­parła krzesłem zniszczo­ne drzwi
męczyły ją te głod­ne oczy
prze­cież ty­le cieka­wych se­riali w telewizji

pop­ra­wiła skrzy­wiony obraz
i klęknęłą na stłuczo­nym kolanie

spoj­rzały mat­ki na siebie wzajemnie
łat­wo nie jest
ale prze­cież to cała radość
mieć syna
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 kwietnia 2015, 02:32

zacho­rowała niewierząca
na śmierć
żaden le­karz nie wie­rzył
że przeżyje
na­wet ten młody
które­mu zostawili
bez­nadziej­ny przypadek

to wszys­tko jej wina
miłość uwierzyła
w lekarza
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 kwietnia 2015, 00:22

wra­cał późno do domu
w par­ku było ciemno
były trzy, może cztery
do­padły go
za­ciągnęły w krzaki
pośród bu­telek i skrawków
pa­pieru toaletowego
przeżył swą inicjację

coś je spłoszyło...

wrócił do domu
bar­dziej do­rosły od swoich rodziców
ni­komu nic nie powiedział
wykąpał się
i wy­mazał z pa­mięci ten wieczór
a przy­naj­mniej próbował
ale sen nie chciał tej no­cy przyjść

następne­go dnia
wpadł pod samochód...
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 kwietnia 2015, 00:25

winne!
niewinne!
winne!
to ono zabiło...
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 kwietnia 2015, 00:32

śmiała się biegnąc pośród kwiatów
w ciepłym blas­ku wiosen­ne­go słońca
a on go­nił ją nieśpie­sznie i czas zatrzymywał

wie­działa że pat­rzy i zwol­niła kroku
czuła jak wzro­kiem pożera zgrab­ne ruchy
chwy­cił jej dłoń
objął tu­lił całował...

trzask drzwi uciął film kolorowy
w głowie wyjątko­wej dziewczyny
przy­bitej do łóżka...
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2015, 01:23
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]