yestem, teksty z kwietnia 2015 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

śle­pa miłość wie­dzie ślepą uliczką 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 kwietnia 2015, 00:14

prała sy­nowi koszulę
żeby miał czystą
może wróci
trzeźwy
bez prochów i broni
może dziś ni­kogo nie zabije

wy­ważyli drzwi
wpad­li z karabinami
rzu­cili ją na podłogę
skuli

zos­ta­wili bałagan
i uk­radli
koszulę

wstała
pod­parła krzesłem zniszczo­ne drzwi
męczyły ją te głod­ne oczy
prze­cież ty­le cieka­wych se­riali w telewizji

pop­ra­wiła skrzy­wiony obraz
i klęknęłą na stłuczo­nym kolanie

spoj­rzały mat­ki na siebie wzajemnie
łat­wo nie jest
ale prze­cież to cała radość
mieć syna
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 kwietnia 2015, 00:32

zacho­rowała niewierząca
na śmierć
żaden le­karz nie wie­rzył
że przeżyje
na­wet ten młody
które­mu zostawili
bez­nadziej­ny przypadek

to wszys­tko jej wina
miłość uwierzyła
w lekarza
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 kwietnia 2015, 22:22

wra­cał późno do domu
w par­ku było ciemno
były trzy, może cztery
do­padły go
za­ciągnęły w krzaki
pośród bu­telek i skrawków
pa­pieru toaletowego
przeżył swą inicjację

coś je spłoszyło...

wrócił do domu
bar­dziej do­rosły od swoich rodziców
ni­komu nic nie powiedział
wykąpał się
i wy­mazał z pa­mięci ten wieczór
a przy­naj­mniej próbował
ale sen nie chciał tej no­cy przyjść

następne­go dnia
wpadł pod samochód...
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2015, 22:25

winne!
niewinne!
winne!
to ono zabiło...
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2015, 22:32
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]