yestem, teksty z kwietnia 2014 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

nie przyjął złota za milczenie
zam­knęli mu us­ta na zawsze

usiadła zmęczo­na zmy­waniem kłam­stw z gro­bu syna

szły roz­trop­ne trzy panny
święte
niemłode
przy­niosły blis­kim sztuczne kwiaty i oga­rek diabłu
prawdziwy
chciały jej pomóc
żal im było kobiety
mat­ki nieroztropnego
ale spie­szyły się na ado­rację święte­go
obrazu...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 kwietnia 2014, 00:39

to ona
za­mor­do­wała mu córkę
je­go żona też nałykała się cze­goś skutecznie
nie mógł so­bie z tym poradzić
przyszedł na dyżur pijany

przy­wieźli za­morzoną głodem chudzinę w agonii
bez dokumentów
bełko­tała coś o krwi na rękach

nikt nie wie jak on to robił
gdy­by przy­wieźli mu wte­dy córkę
ura­towałby obydwie
gdy­by miał wte­dy dyżur

tyl­ko obydwie

- będzie żyła... będzie żyła... będzie żyła...

grzeją się głowy tęgie
dlacze­go aku­rat je­go ręko­ma ją 
poko...
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 kwietnia 2014, 01:08

ob­ra­camy się w prawo
ob­ra­camy się w lewo
ob­ra­ca się ziemia
i krąży wokół słońca
wszys­tko na nic

która myśli nam naj­częściej zaprząta
do której całe nasze życie
wciąż z tyłu...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 kwietnia 2014, 01:53

nic nie jest pros­te, gdy brak uśmie­chu twarz nam krzywi 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 kwietnia 2014, 00:34

wszys­cy wokół upiorami
krwiożer­cze bes­tie go­nią os­tatnią żywą istotę
prze­rażony człowiek upa­da w blas­ku księżyca
twarz z kałuży od­kry­wa prawdę i kradnie
os­tatnią nadzieję...
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 kwietnia 2014, 00:37
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]