yestem, teksty z kwietnia 2013 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

- Byłaś w tam­tym po­koju? Ko­wal­skiemu spo­dobała się two­ja bluzka?
- Nie wiem. Nie zwrócił uwagi.
- Niemożli­we. Może on kochający inaczej?

- Słyszałaś? Ko­wal­ski z 666 wo­li facetów.
- Po­dob­no Ko­wal­ski jest ciotą.
- Za­nieś dokumenty
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 kwietnia 2013, 13:11

- ja­ka jest? brzyd­ka i zła?
czy jest chu­da i blada?

- nie, ma og­romne oczy i prze­raźli­wie piszczy pod­czas hamowania
- nie, ona za­cis­ka się pętlą na szyi i od­dech kradnie
- nie, wypływa z
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 kwietnia 2013, 11:40

niewier­sz nic o bogach

półśle­pych starców dwóch się spotkało
a tyl­ko jed­no miej­sce siedzące
plunął krwią ol­brzym z ob­wisłym brzuchem
mięśni i spod­nie mało nie pękły
ad­re­naliną siłacz wy­pełnił
miej­sca zwiot­czałe już bez sterydów

zo­baczył dru­gi, że
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 kwietnia 2013, 12:58

- po­suń się!
co się tak rozpychasz?
do ja­kiejś pra­cy byś się wziął, a nie leżysz
wszys­tko na jej głowie
dom, dzieci, a ty leżysz
zaw­sze jej mówiłam, że głupia, że naiwna
a mogła Ko­wal­skiej sy­na wybrać
sta­ry, ale majątek by zostawił
i jeszcze ta­kie dro­gie kwiaty przyniosła
ład­niej­sze, niż dla mnie...

- kocha­nie, bądź szczęśli­wa
ja ja­koś wyt­rzy­mam tu 
z twoją matką
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 kwietnia 2013, 14:30

- ko­lor masz zbyt wyzywający
- prze­cież to ko­lor miłości?
- lis­tki zbyt kształtne
- wszys­tkie róże mają ta­kie listki
- kol­ce za ostre
- wo­lałbyś kwiat bez charakteru?
- za­pach jest zbyt niepokojący
i prze­sad­nie ek­spre­syj­ny ta­niec na wietrze
zamilkła
zwinęła płat­ki i zam­knęła się w sobie
a on po­leciał szu­kać przy­jem­niej­szych zapachów
z in­ny­mi muchami
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 kwietnia 2013, 12:41

sza­ry wir­tuoz przyleciał
do las­ku zna­nego z dzieciństwa
tu je­go dziadek bab­ci se­rena­dy nu­cił nocą
oj­ciec tu miłość zna­lazł prawdziwą
tu
gdzie głuche is­to­ty
wy­kar­czo­wały wspom­nienia i wy­budo­wały
wielką świąty­nię chciwości
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 kwietnia 2013, 16:07

przyjechali
mrówki skaczą w pa­nice po­zorując pracę
czoła zwilżają żeby wyglądały na bar­dziej spocone
praw­dzi­wa pra­ca cze­ka na potem
dziś fik­cja w ta­bel­kach mu­si wyglądać pięknie
a oni łykają te bred­nie myśląc tyl­ko o jednym
ko­go się poz­być z mrowiska
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2013, 13:03

za­bił mu matkę zwierz dziki
po­daro­wał życia na­mias­tkę w niewoli
miesiąca­mi więzień jadł żar­cie dla psów
a przed ocza­mi miał mat­ki ciało zdeptane
na­wet księżyco­wi nie umiał bólu wykrzyczeć

niewi­dome szczęnię pot­wo­ra przyszło klatkę otworzyć
za­bić je? a
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 kwietnia 2013, 02:28

wi­dać w nich ład i chaos
jest światło i mrok
wo­da i ogień
ra­dość i ból
nadzieja i zwątpienie
miłość i nienawiść
wszystko

i
pustka
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 kwietnia 2013, 16:57

ZAĆMIENIE

trzynasty
szczęśli­wy ptak
głod­ny władzy na łowy wysłał brata
lecz stra­cił wszystko
tar­gując się z bla­dymi stwórcami
bo uwie­rzył w bro­dy boskość
a my wga­pieni w złocis­ty blask słońca
wie­rzy­my w koniec
wykłama­ny przez tych
którzy bo­gu wrogów ser­ca ofiarowywali
a nie własne
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 kwietnia 2013, 15:13
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]