yestem, teksty z kwietnia 2012 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

zas­trze­liłem bo­ga i diabła
matkę i oj­ca udu­siłem rozpaczą
bez zmrużenia oka ukat­ru­piłem dzieci włas­ne i cudze
potłukłem wszys­tkie lus­tra żywe i martwe
cały świat utonął

roz­biłem swo­je
szkla­ne nieserce
nie prosząc o trzech życzeń spełnienie uwol­niłem złote
białe myszki
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 kwietnia 2012, 01:21

mar­ny świat niektórych
cały w Cy­tatach
pa­luchem brud­nym upchany
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 kwietnia 2012, 10:49

og­rze­wam ręce, og­rze­wam serce
dy­mu przy­jem­ny za­pach osiada na włosach
niepow­tarzal­ny og­nik tańczy przed oczami
trzas­kając i strze­lając radośnie
życie zat­rzy­mało się na chwilę
za­hip­no­tyzo­wany pra­wie nie czuję
że zim­no w li­tero­wy kwartet
 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 kwietnia 2012, 15:03

Jedną windą codzien­nie jeździli.

Nie chciały jej, wy­padły jej mleczne jedynki.
Nie chcieli go, in­ni le­piej piłkę kopali.
Nie chciały jej, tyl­ko ona no­siła su­kien­ki po siostrze.
Nie chcieli go, nie pił, nie pa­lił i komórkę
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 kwietnia 2012, 13:27

Oczy ra­dos­ne, pożerające się wzajemnie
łako­mie wtu­lone w trze­pot rzęs naprzeciwko
błyszczące i ro­ześmiane aż do wnętrza
życiem trys­kające i wie­czną wiosną

Oczy zaz­dros­ne, pożerające cokolwiek
łako­mie wpat­rzo­ne w tam­te oczy
błys­kające złością i łza­mi zamglone
sa­mot­nością i smut­kiem chore

głuche na cichy trze­pot in­nych rzęs
 

myśl
zebrała 41 fiszek • 9 kwietnia 2012, 13:46

- w dzień oczy ot­wieram, nocą się zwijam
ryt­mem narzu­conym sza­re życie piję
cza­sem ktoś świeżą wodą poczęstuje
in­nym ra­zem w bag­nie pra­wie tonę
krótkie i nies­pra­wied­li­we to życie
- rzekł od nie­chce­nia lek­ko podciety
kwiat w wazonie
 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 kwietnia 2012, 23:56

Czym są? - spy­tała pa­ni w pulowerze.
Jaś pod­niósł rękę, więc niech głos zabierze:
- Święta, to ta­ki ok­res w naszej wierze,
kiedy ma­ma wciąż pichci, sprząta, pie­rze,
a oj­ciec na­walo­ny śpi, jak zwierzę...
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 5 kwietnia 2012, 13:08

chciał uk­raść łup niedźwiedziowi
o mało nie stra­cił życia
próbo­wał zab­rać wilkowi
z tru­dem gardło uratował
wy­pił resztki mleka,
które ow­ce trzy­mały dla swoich dzieci...

Roz­darła się zasłona piekieł i głos dało się słyszeć:
- Tyś jest mój syn umiłowa­ny, ciebie będą śle­po słuchać
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 kwietnia 2012, 14:36
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]