yestem, teksty z kwietnia 2011 roku

9 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

- Nie mów "piękna"!
Dzień wczo­raj­szy mi ra­dość całą odebrał,
Mam dziś szarą cerę i oczy bez blasku...
- Nie mów "piekna"!
Zmar­szczki już wi­dać na twarzy, która za­pom­niała uśmiechu,
zniszczo­nymi ręko­ma kroję chleb moim dzieciom...
- Nie mów "piękna"!
Wiem, że kłamiesz, ale złości mnie to, że nie mogę
z twych oczu kłam­stwa wyczytać...

- Cicho, głupia, bo nap­rawdę już więcej nie powiem.
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 kwietnia 2011, 23:46

Wyr­wa­na mu­rawa w po­wiet­rzu wy­konu­je ewo­luc­je,
kurz mie­sza się ze śliną,
ten­tent zagłusza­ny odmóżdżonym ry­kiem wi­dow­ni,
ser­ce ga­lopu­je ze wszys­tkich sił,
klap­ki na oczach, by widzieć tyl­ko metę...
Znów się udało, za nędzną por­cję owsa...
Ilu tych synów su­ki sie­dzi na moim grzbiecie?
Czy kiedyś zsiądą, bym mógł spoj­rzeć w ich plu­gawe oczka?
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 kwietnia 2011, 13:18

Z po­nurą miną w mro­ku sie­dzisz ta­ka nieszczęśliwa.
Nieśpie­sznie spływa łza po wyjątko­wo bla­dej twarzy.
W marzeń mgle widzisz - ktoś do tańca cię porywa,
Lecz pros­to w oczy spoj­rzeć nikt się nie odważy,
Męczy go­ryczą sa­mot­ności zap­ra­wiony smak zwycięstwa,
Bez­kres­na nu­da i bez­bar­wna mo­noto­nia na śniadanie.
Chy­ba je­dynie wa­riat ma wys­tar­czająco dużo męstwa.
Rzu­ciła kosę i po­biegła szczęściu na spotkanie...
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 kwietnia 2011, 23:08

Zachłyśnięty blichtrem te­go świata pożądli­wie wy­ciągasz przez kra­ty brudną rękę po fa­tamor­ganę marzeń. To nies­pra­wied­li­we, bo niektórzy mają miękkie kra­ty tyl­ko na po­kaz? Nie, praw­dzi­wy skarb jest po tej stro­nie krat. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 kwietnia 2011, 13:57

Wcze­piony w skalną szcze­linę nad prze­paścią pat­rzę, jak słońce krad­nie mi os­tatnią kroplę ro­sy. Układam liście tak, by w tańcu z wiat­rem nie stra­cić grun­tu. Cze­kam na deszcz.
Współczu­jesz mi? Niepot­rzeb­nie. Nikt nie może codzien­nie podzi­wiać ta­kich wschodów i zachodów te­go... złodzieja.
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 kwietnia 2011, 15:07

Wsiąkło w piach brud­ny
wy­lane przez nieuwagę mleko,
pra­wie bez śla­du...
nikt nie zauważył, nikt...
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 kwietnia 2011, 00:50

Jeśli dasz przyz­wo­lenie, krwa­wa fa­la uniesie cię wysoko.
Jeżeli sta­wiasz opór - idziesz na dno.
Dlacze­go przy dnie jest naj­piękniej?
Życie - Morze Czerwone
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 kwietnia 2011, 13:26

Myślałem, że chcesz skraść coś innego...
por­tfel jest w dru­giej kieszeni
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 6 kwietnia 2011, 11:37

Ułamek se­kun­dy, a krzyk słychać godzi­nami,
la­ta całe zam­knięte w okamgnieniu...
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 kwietnia 2011, 14:33
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]