yestem, teksty z grudnia 2015 roku

8 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

po­magał słabym cho­rym i niemądrym
nie stał bez­czyn­nie gdy ich okradano
bro­nił ho­noru i bez­cześcić nie dał
gdy in­nym w głowach tyl­ko
ka­sa i za­bawa
a po­nad wszys­tko wolność
wol­ność czy­nienia na­wet zła
bo prze­cież dob­rej nu­dy mieli
dość

lecz kiedy słabi siłę odzyskali
gdy cho­rym powróciło zdrowie
rusza­li w ta­ny z tłumem opętanym
wiąza­li oczy don kichota
i od kaf­ta­nu rękawy
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2015, 06:31

cze­kaliśmy na pier­wszą gwiazdkę
na przyjście ko­goś wyjątkowego

ale przyszedł gru­bas w czer­wo­nym kubraczku
dał nam po czekoladzie
i zam­knął się z mamą w pokoju
bo po­dob­no była
bar­dzo niegrzeczna 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 grudnia 2015, 11:09

za­wył wil­czym głosem do pier­wszej gwiazdki
człowiek ostatni 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 grudnia 2015, 21:41

uro­da może budzić w kimś podziw
może budzić pożąda­nie
może budzić zazdrość
ale to uśmiech spra­wia
że po­ja­wia się
miłość
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 grudnia 2015, 11:40

ga­wie­dzi tępej po­kazał swe tro­fea
naj­większy na świecie łow­ca
myśli-wy

os­tatni tygrys
os­tatni nosorożec
słoń ostatni
os­ta­ni jednorożec
po­dob­no os­tatnia dziewica
os­tatni mohikanin
cza­row­ni­ca os­tatnia
os­tatni łow­ca czarownic
sta­ruszek yeti
os­tatnia paróweczka hra­biego ja­kiegoś tam...
i smok

wyp­cha­ne ek­spo­naty budziły dziką ra­dość tłumu
a
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 grudnia 2015, 23:13

sie­działa smut­na nad świ­tezi wodą
cały jej świat utonął

objął ją skrzydłem i w jed­nej chwili
zro­biło się ciepło
zer­knęła w je­go stronę
i krzyknęła:
- smok!

- masz wy­paczo­ne pojęcie o aniołach
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 grudnia 2015, 23:42

ot­wartym umysłom często pa­da na głowę 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 grudnia 2015, 20:23

ma­li ludzie reali­zują małe po­mysły i ro­bią przy tym dużo hałasu za duże pieniądze 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 grudnia 2015, 23:08
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]

dzisiaj, 16:37yestem sko­men­to­wał tek­st Bywają oczy bez wy­razu, [...]