yestem, teksty z grudnia 2013 roku

4 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

koszmar­ny sen

w krainie no­cy wylądował
tęczo­wy ogon og­nia ciągnąc za sobą
był piękny tak że wszys­tkie chciały
lecz on szukał
dziewicy
sal­wa­mi śmie­chu potraktowan
posłany zos­tał do tej
która po­ran­ne mdłości odczuwała

naj­trud­niej było prze­konać stolarza
że do ko­gokol­wiek oka­zać się może po­dob­ne maleństwo
i tak prze­cież stworzo­ne na ob­raz i podobieństwo 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 grudnia 2013, 10:27

gru­by szef znów zabalował
z zap­rzęgu zos­tał sam
jeden
ostatni
nie zro­bi im tego
sam mu­si dos­tar­czyć wszys­tkie przesyłki
ale po no­wym ro­ku zmienia pracę

- tatusiu
dlacze­go święty Mi­kołaj na plakacie
ku­si prezentami
a praw­dzi­we przynosi
diabeł z rogami?
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 grudnia 2013, 13:53

bez różni­cy przed i po szkodzie

przy­była na ko­niu jak śnieg białym
śniada niewias­ta ze szramą na policzku

przed wro­gami z zewnątrz i z wewnątrz
znów tyl­ko ona nas ura­tować może
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 grudnia 2013, 12:19

pog­ry­ziony, pokąsa­ny, podrapany
nagi
krwią ociekając
resztka­mi sił

wróciłem po jeszcze
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 grudnia 2013, 14:41
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]