yestem, teksty z grudnia 2012 roku

7 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

ko­lej­ne urodziny
głupie dow­ci­py, przechwałki i słow­ne gierki
mu­zyka bez treści i sztuczne uśmiechy
znów wyb­ra­li ro­ześmiane blondcycki
pod­chmiele­ni mężczyźni bez wyobraźni
jes­tem brzydka?
głupia?
a może za mądra i boją się, że pus­tkę w ich oczach zobaczę?
tak sie­działa sącząc go­rycz z kieliszka
a on bez od­dechu wpat­rzo­ny
bał się spłoszyć chwilę mru­gając oczami
za gru­bymi przeklęty­mi fe­nic­ki­mi okularami
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 grudnia 2012, 00:01

nieczysta
siedem
czterdzieści
osiemdziesiąt
bo nie od śmier­dzące­go barana
głup­com na złość
naj­czys­tszą się stała
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2012, 00:29

sy­nu, znów pro­siłeś o od­rocze­nie rozprawy
dlacze­go tak ich bronisz?
zo­bacz, jak balują
na twoich urodzinach...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 grudnia 2012, 10:44

- Wąż! Jak pil­no­wałeś jabłek?!
Wszys­tkie zjed­li... wszędzie ogryzki...
i jeszcze to kiczo­wate ser­ce wydłuba­ne w pniu jabłonki...
Nie myślałem, że tak trud­na jest ro­la ojca

- Pa­nie, to ja zjadłem z nerwów wszys­tkie jabłka
Nie mogłem pat­rzyć na te ich har­ce pod drzewem
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 grudnia 2012, 22:54

to nie opłatek trzeszczy łamany
to lód gru­by pękł po­między nami
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 grudnia 2012, 11:20

tab­le­ty zos­tały rozdane...
me­dial­na pap­ka uszy i oczy zakleja
usiadła na chwilę
znów tej no­cy oka nie zmruży
przez mężczyznę pod kroplówką
który całe życie zakrapiał
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 grudnia 2012, 23:33

po­KonaŁ kOn­ku­Ren­Cję, UśmiEr­cił wSzys­TkiCh prZeCiwNikóW
a słAb­szYch zniEwo­lił i wyS­saŁ z niCh sZczĘŚcie
pAn kroP­li RosY
spaDł DesZcz i sPłyNęła kRop­La dO kałUży
a tAM pożArły ro­Baka poT­wo­ry z je­Go koszMarów
Wyszło słOŃce
uka­Rało win­Nych i nieWin­nych wy­SUszając kaŁużę
mA gdZieś spraWieDliwoŚć
od lAt ba­Wi się w bOga
żon­Glując żyCiem roBAczków
aż GłówNy StrażaK je zGa­si nA zaWsZe...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 grudnia 2012, 11:28
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]