yestem, teksty z grudnia 2011 roku

11 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

do­tykam wzro­kiem śle­pym twarzy całkiem martwych
pos­ta­ci sza­ro-bu­rych stoi ar­mia z terakoty

tak, jak bez­no­gie dziec­ko mi­ny na pustyni
omi­jam pus­tych spoj­rzeń bez dna suche studnie
dep­czę złotem i pur­purą ko­bier­ce zaplamione
bo­so przez pychę i obłudę
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 grudnia 2011, 01:27

Wy­lazł ro­puch obślizgły z pi­jane­go bagna
zdep­tał kwiatek jeszcze nie rozwinięty
Wstał z ziemi kwiatek i zmył błoto
przes­traszo­ne oczy zwrócił ku słońcu
Omi­jały kwiatek mo­tyle niemądre
słuchając plo­tek w tra­wie piszczących

Aż wpadł na kwiatek w ciem­nościach nocy
ktoś z ta­tuażem w kształcie czaszki
Znał plo­tek siłę, lecz on się nie bał
i zacza­rował wszys­tkie no­ce gwiazdami
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 grudnia 2011, 10:06

- Kim jes­teś wędrowcze?
- Jes­tem Wędrowny.
- A jak brzmi twe imię? O to­bie to mówią, żeś szyb­szy od lot­nej myśli?
- Imię?... Jas­ne, że o mnie... Szu­kam ku­zyna, ta­kiego bar­dziej...
Śniadego...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 grudnia 2011, 15:41

Ład­nie pisał
Po­pełniał błędy, ale po­ruszał spra­wy jej bliskie
Ro­bił to tak, jak­by stał obok i trzy­mał jej dłoń

Ład­nie pisała
Była szcze­ra, mądra, ta­ka in­na od reszty
Gdy czy­tał, czuł jej dłoń w swo­jej dłoni

Zap­ragnęli się spot­kać,
umówi­li się do­piero na sobotę,
żeby zdążyć poukładać kalendarz

Nie przyszła, bo...
nie miała się w co ub­rać,
no i włosy miała prze­cież nieumyte

Nie przyszedł, bo...
ogo­lić się nie zdążył, a przy koszuli
na­dal bra­kowało guzika...
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 grudnia 2011, 13:36

W każdym jest stwórca
i destruktor
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 grudnia 2011, 18:36

Skar­biec i chlew.
Język.
 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 16 grudnia 2011, 15:29

Ot­wierały się bra­my na dźwięk jej imienia
No­sili ją na rękach, śpiewa­li o niej pieśni
Gięły się ko­lana przed jej wizerunkiem

Pstry osiołek ją zrzucił
W pajęczy­ny zapomnienia
Przes­tała być maszynką do ro­bienia pieniędzy
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 14 grudnia 2011, 13:21

Wy­budo­wałem bun­kier przeciwuczuciowy
za­mino­wałem wszys­tko wokół
Og­rodziłem słów kol­czas­tym dru­tem

A jeśli podświado­mie zos­ta­wiłem
niedom­knięte drzwi tajemne?
Żeby uciec stąd gdziekolwiek
gdy już nikt mi nie przy­niesie
ani krop­li źródla­nej, czys­tej wo­dy
by za­topić wys­chniętą samotność...

Którędy wlazłaś cholero?!!!
Już dob­rze, usiądź, og­rzej dłonie
Co w tym dziw­ne­go? Zaw­sze ro­bię sobie
dwie herbaty...
 

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 grudnia 2011, 14:21

Za brudną szybą na be­tono­wym parapecie
w obtłuczo­nej do­niczce z suchą ziemią
wyj­rzałem do słońca
Może trup, z którym mie­szkam
mnie podleje
i za­razi się...
życiem
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 grudnia 2011, 01:03

Od­dychać... łat­wo powiedzieć.
sku­lona nagość...
bar­dziej nieśmiałe, niż zmarznięte
od­rucho­wo co­fa się przed zim­nym stetoskopem
- Stan ciężki, ale będzie żyło.
- A recepta?
- Nie ma re­cep­ty na życie.
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 grudnia 2011, 14:43
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]