yestem, teksty z czerwca 2018 roku

3 teksty z czer­wca 2018 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

szu­kałem kobiety
ura­towało mnie radio

do­wie­działem się że wszys­tkie mają
in­fek­cje intymne
kłopo­ty z re­gular­nym wypróżnianiem
al­bo menopauzę
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 czerwca 2018, 17:24

schwy­tali sąsiada
mo­je sios­try i bracia

sza­motał się
kiedy ktoś od­gryzł mu nogę

wrzeszczał w konwulsjach
gdy przeg­ry­zano mu szyję

zak­rwa­wione twarze zap­raszały mnie
do wspólnej uczty

jak wytłumaczyć im
że nie jes­tem głodny?
że wolę zjeść jabłko?
że jestem
z in­nej planety?
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 18:31

bo złudną cza­sem by­wa
mat­ka niemądrych miłościwa
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 czerwca 2018, 19:58
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:51yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]

wczoraj, 19:50yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

wczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st człowiek, który twier­dzi, że [...]

wczoraj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st chyba naj­smut­niej­si są ci którzy [...]

wczoraj, 19:41yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

wczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Reca he­ca koło pieca [...]

wczoraj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 17:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bycie dob­rym nie wno­si [...]

wczoraj, 17:13yestem sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]