yestem, teksty z czerwca 2017 roku

3 teksty z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

od zaw­sze kłaniamy się wscho­dom i zachodom
a praw­dzi­we piękno jest w nas
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 czerwca 2017, 00:37

NI­KE Z SAMOTRAKI

i poszli w ogień
za głupotę
naszą i waszą
która ko­muś wy­dawała się
odwagą
porzu­cili miłość
w imię wyższej racji
kto te­raz nau­czy
żywe tru­py żądne krwi
kochać?
kto nauczy
spec­ja­listów od destrukcji
bu­dować no­we jutro
z odłamków?

ja­kie jutro?
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 czerwca 2017, 23:11

brak recepty

po­daro­wana jest często niechciana
nietrafiona
cza­sami trująca

ku­piona zwyk­le nietrwała
nieprawdziwa
niezdrowa

naj­lep­sza jest kradziona
spontaniczna
nietucząca

ale też by­wa nieszczęśliwa
 

myśl dnia z 3 czerwca 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 1 czerwca 2017, 22:47
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 18:41andrea69 sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

dzisiaj, 14:31yestem sko­men­to­wał tek­st by zbliżyć się do [...]

dzisiaj, 14:16yestem sko­men­to­wał tek­st by zbliżyć się do [...]

dzisiaj, 14:14yestem sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

dzisiaj, 14:10yestem sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

dzisiaj, 14:02yestem sko­men­to­wał tek­st Oszczędzamy na życiu, by [...]

dzisiaj, 14:00yestem sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 13:59yestem sko­men­to­wał tek­st Nawet dob­ra zachłan­ność, pro­wadzi [...]

dzisiaj, 13:52yestem sko­men­to­wał tek­st Nie można być blis­ko [...]

dzisiaj, 13:46yestem sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie