yestem, teksty z czerwca 2016 roku

6 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

... wiel­ki 
połama­ne muszelki


prze­lud­niona brud­na plaża
uro­da znikąd nie poraża
włocha­te brzuchy w tatuażach
a w rękach
perły w szkle


puszys­ta ona babcia-kwiat
w fal­bankach szcze­biot do aj­fo­na drze się
on na bu­dowie niena­gan­nie zbudowany
dźwi­ga pa­rawan leżak
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 czerwca 2016, 23:49

zdro­wie jest da­rem dla egoistów
miłość pre­zen­tem dla masochistów
życie to tyl­ko droga
na której się spotykają
ci pozostali

niektórym pi­jany mi­kołaj
dał dwa serca
ale tyl­ko jed­no oko
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 czerwca 2016, 21:42

pierdołaniewilk

obśli­nił się ga­piąc na jej
wiel­kie OOCZYY

dos­tał w pysk od Kapturka
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 czerwca 2016, 01:56

- Mi­siu, za­wieziesz Ksa­were­go do przedszkola?
- Nie mogę, wczo­raj zginąłem w wy­pad­ku samochodowym.
- Ty so­bie zaw­sze ja­koś poradzisz...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 czerwca 2016, 00:57

posłał na ziemię sy­na swego
męża sil­ne­go odważnego
by ludzi wiódł na zatracenie
i żeby nikt mu się nie oparł

ow­czar­ni trze­ba było bronić
za­padły więc i tam decyzje
pier­wo­rod­ne­go posłać nie mógł
a pośpiech był wska­zany wielce

pi­jany trumniarz
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 czerwca 2016, 02:18

cały czas w napięciu
w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych
na przekór wszystkiemu
w drugą stronę płynę
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 czerwca 2016, 01:14
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]