yestem, teksty z czerwca 2016 roku

6 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

... wiel­ki 
połama­ne muszelki


prze­lud­niona brud­na plaża
uro­da znikąd nie poraża
włocha­te brzuchy w tatuażach
a w rękach
perły w szkle


puszys­ta ona babcia-kwiat
w fal­bankach szcze­biot do aj­fo­na drze się
on na bu­dowie niena­gan­nie zbudowany
dźwi­ga pa­rawan leżak
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 czerwca 2016, 21:49

zdro­wie jest da­rem dla egoistów
miłość pre­zen­tem dla masochistów
życie to tyl­ko droga
na której się spotykają
ci pozostali

niektórym pi­jany mi­kołaj
dał dwa serca
ale tyl­ko jed­no oko
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 czerwca 2016, 19:42

pierdołaniewilk

obśli­nił się ga­piąc na jej
wiel­kie OOCZYY

dos­tał w pysk od Kapturka
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 czerwca 2016, 23:56

- Mi­siu, za­wieziesz Ksa­were­go do przedszkola?
- Nie mogę, wczo­raj zginąłem w wy­pad­ku samochodowym.
- Ty so­bie zaw­sze ja­koś poradzisz...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 czerwca 2016, 22:57

posłał na ziemię sy­na swego
męża sil­ne­go odważnego
by ludzi wiódł na zatracenie
i żeby nikt mu się nie oparł

ow­czar­ni trze­ba było bronić
za­padły więc i tam decyzje
pier­wo­rod­ne­go posłać nie mógł
a pośpiech był wska­zany wielce

pi­jany trumniarz
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 czerwca 2016, 00:18

cały czas w napięciu
w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych
na przekór wszystkiemu
w drugą stronę płynę
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 czerwca 2016, 23:14
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]