yestem, teksty z czerwca 2015 roku

5 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

gdy jest zbyt łat­wo i przyjemnie
wszys­cy się mają tam wzajemnie
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 czerwca 2015, 21:46

je­den wyb­rał grząską ścieżkę przez bagna
dru­gi czołgał się po­między cierniami
trze­ci wspi­nał się nad stro­mym urwiskiem
czwar­ty skoczył do rze­ki
z nur­tem wal­czył wytrwale

a on szedł po... czer­wo­nym dywanie
nie py­tał skąd je­go ko­lor i co nim przykryte
na­wet za­pach z cza­sem oswoił
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 czerwca 2015, 00:04

ona - krwiożer­cza dzikość
on - stuk­nięty wąchacz kwiatów
obo­je kocha­li bzykanie
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 czerwca 2015, 22:59

obudziłem się wtu­lony w płat­ki twoich ust
skąpa­ny w ro­sie wciąż pragnę nektaru
po­wiet­rze cały czas pachnie tobą
różo z ty­siąca snów
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 czerwca 2015, 10:56

a gdy­by wca­le nie przyszedł na świat
ludzie nie pcha­liby się tak do żłobu? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 czerwca 2015, 00:11
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]