yestem, teksty z czerwca 2013 roku

12 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

do światła jest pod górkę 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 czerwca 2013, 03:47

zos­tała z dru­giej stro­ny torów
radość
miłość
nadzieja
przyszłość
noga

nie szu­ka jedze­nia ni litości
nie mu­si już jeść
kuśty­ka w stronę światełka w tunelu

ku­lawy pies bez nogi
 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 czerwca 2013, 03:16

niepew­na swej urody
spy­tała piękna dziewczyna
sta­rego człowieka
czy ją kocha
zaniemówił
po­myślał że kpi z je­go siwizny
nie zauważyła jak mu zależy?
nie od­czy­tała między słowa­mi niczego?
nie usłyszała dzi­kiego łomo­tu pod mostkiem?
może tak lepiej...
po co roz­pa­lać ogień na pogorzelisku?
ni­kogo ta­ki płomyk nie ogrzeje...
a może tyl­ko strach ka­zał mu skłamać?
przes­traszył się siebie
bo ni­kogo in­ne­go się nie bał
nie przyszło mu do głowy
że zga­sił is­kierkę
w jej oczach
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 czerwca 2013, 12:16

tar­ga­ni wiatrem
bólem i cier­pieniem obdarowywani
kusze­ni drogą poz­ba­wioną łez
tworzy­my siebie
na własne
niepodobieństwo
 

myśl
zebrała 97 fiszek • 26 czerwca 2013, 15:59

jaj­ko było pierwsze
z ja­jeczka powstało
życie
pożerało od środ­ka żywiciela
od­bierało mu po­karm
kradło zdrowie
zawłaszczało środ­ki i siły
wielok­rotnie na­rażało życie nieszczęśnika

naj­bar­dziej kocha­ny pa­sożyt świata
dziecko
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 czerwca 2013, 14:47

łat­wo wdepnąć
idąc na łatwiznę
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 czerwca 2013, 13:54

ot­worzyłem i

... nudności
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 czerwca 2013, 01:57

zażywał snu pod błęki­tu parasolem
nies­ka­zitel­ny ułan leli-poleli
połowa dios­kurów na białej myszce

na twarzy od­ciśnięta rama
frag­ment koła i dzwonek

od­dało ducha źdźbło porażone
od­dechem spo­między zde­kom­ple­towa­nej
żółciut­kiej niedbałości

z mar­twych pow­stała święta krowa
w pra­wie ludzkiej postaci
rześki poranek
czy pies bez­domny to sprawił

rowerze
ty do do­mu prowadź

niewysłowiona ra­dość w oczach dziecka
wrócił

tatuś
 

myśl
zebrała 34 fiszki • 7 czerwca 2013, 13:52

czy resztka człowieczeństwa
pot­ra­fi jeszcze sku­tecznie zablokować
napędza­ny ślepą chciwością
ze­gar zagłady...
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 6 czerwca 2013, 13:01

krzyknął
przed­szko­laki na quadach prze­jechały po je­go nogach
strze­lając do wszystkiego
co tyl­ko się rusza
pi­jana za­kon­ni­ca uk­radła mu broń i zegarek
eme­ryt­ka z nożem
bru­tal­nie go zgwałciła
dra­piąc bez­li­tośnie je­go wy­tatuowa­ny tors sztuczną szczęką
wszędzie pełno zwłok wysportowanych
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 czerwca 2013, 14:36
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]