yestem, teksty z czerwca 2011 roku

5 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Ra­dość praw­dzi­wa do gorące­go ser­ca bi­cia przy­tulo­na,
w wil­gotnych oczu cud­nych po­całun­kach błogo zatopiona,
ja­kim cier­pieniem mu­si zos­tać okupiona?...
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 czerwca 2011, 17:19

Zi­my po­wiew roz­rzu­ca sta­re zdjęcia,
ja­kieś pięknie niep­raw­dzi­we słowa bez naj­mniej­szej wartości.
To tyl­ko prze­ciąg trzas­ka zastawkami...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 czerwca 2011, 13:40

Czy nie by­libyśmy nie­szczęśli­wi w tym dom­ku nad rzeką,
które­go nie ma, nie w świecie marzeń, nie na zawsze...
gdy­by wybór padł na nieu­czci­wość słów na wiatr puszczonych?
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 czerwca 2011, 02:54

Czar­ne i gorzkie,
cza­sem gorące z do­mie­szką słodyczy,
w ran­nym pośpie­chu pi­te życie.
 

myśl
zebrała 57 fiszek • 8 czerwca 2011, 10:11

Zdzi­wione oczy ga­piów, szep­ty niemądre.
Żar z nieba twarz za­lewa, piękny, słoneczny dzień.
Spo­cony gość w mun­durze za­pisu­je coś w no­tesie.
Anioł w bieli wra­ca do ka­ret­ki. Jeszcze pisk opon w uszach gra, a już bla­da ano­rek­tyczka zimną dłoń podaje...
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 czerwca 2011, 16:30
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]